Regulamin

Regulamin
Przed korzystaniem z Bloga należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z Bloga jest równoznaczne z tym, że Odwiedzający:
– Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
– Zobowiązuje się do korzystania z Bloga zgodnie z prawem
– zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
Regulamin korzystania z Bloga www.miriamshaded.pl oraz polityką serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i polityki prywatności:
I. Definicje.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Blog – strona internetowa, na której Bloger publikuje Wpisy, które Komentujący mogą komentować po uprzednim połączeniu się z Portalami, które umożliwiają komentowanie za pośrednictwem aplikacji Disqus, działający pod adresem www.miriamshaded.pl
2. Disqus – aplikacja umożliwiające komentowanie poprzez połączenie się przez Komentującego ze swoim kontem na Portalach obsługiwanych przez Disqus, tj. Facebook, Twitter, Google
3. Portal- strona internetowa za pośrednictwem której Komentujący umieszcza Komentarz pod Wpisem poprzez podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła – odpowiednich dla danego portalu
4. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Wpisu. Komentarz nie może być obraźliwy, wulgarny oraz musi nieść za sobą merytoryczną wartość.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: www.miriamshaded.pl/regulamin
4. Bloger – autor wpisów na blogu www.miriamshaded.pl, którym jest Miriam Shaded
5. Komentujący- osoba umieszczająca Komentarze pod wpisami Blogera
6. Odwiedzający – osoba, która wchodzi na Bloga pod adresem www.miriamshaded.pl
6. Wpis – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, który zamieszczany jest przez Blogera
7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
8. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
II. Postanowienia Ogólne.
1.. Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Odwiedzającym Bloga podlegają ochronie prawnej.
2. Wchodzenie na Bloga oznacza wyrażenie przez Odwiedzającego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Komentujący oświadcza, że w zakresie udostępniania Komentarzy pod Wpisem Blogera oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:
– autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
– prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz
– prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
4. Do zamieszczania przez Komentującego odniesień do Wpisów w ramach Bloga dochodzi za pośrednictwem Konta na portalach: Disqus, Facebook, Twitter, Google; poprzez podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła – odpowiednich dla danego portalu
5. Komentujący udostępniając Komentarz poprzez Disqus pod Wpisem Blogera ma świadomość , że Bloger zatwierdza albo odrzuca Komentarze kierując się dobrem innych Odwiedzających, prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz własnymi przekonaniami. Bloger zastrzega sobie prawo do odrzucenia Komentarza lub jego skasowania bez podania przyczyny.
6. Komentujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Bloga odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
7. Komentujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Blogera umieszczonych przez Komentującego na Blogu na stronach dostępnych dla innych Odwiedzających treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Odwiedzających strony Bloga, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Bloga, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Bloga w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Bloga i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Komentującego.
8. Odwiedzający jest zobowiązany do:
1. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Bloga jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
2. nie zamieszczania w ramach Bloga Komentarzy lub Nazw Użytkownika niezgodnych z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
3. nie dopuszczania się za pośrednictwem Bloga naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Odwiedzających Blog,
4. nie dopuszczania się innych zachowań, które zostaną uznane przez Blogera za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Bloga lub godzące w dobre imię Blogera
5. wykorzystywania Bloga w sposób właściwy i nie wpływający negatywnie na jego funkcjonowanie, w tym m.in. spam
III Polityka prywatności w Serwisie.
1. Dane osobowe Komentujących przetwarzane są przez Blogera w celu prowadzenia Bloga, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Bloga, jak również w celu umożliwienia korzystania Odwiedzającym z Bloga.
2. Bloger zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Komentujących właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Komentującego.
3. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Bloga, a następnie zostaną usunięte z systemu.
4. Bloger informuje, że z momentem połączenia się przez Odwiedzających z Blogiem pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Blogiem. Bloger informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Odwiedzającego i czasu połączenia Odwiedzającego z Blogiem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Odwiedzającego na Blogu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
5. Bloger wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Bloga przez Odwiedzającego.
6. Bloger informuje, że wskutek umieszczania Komentarza przez Komentującego na Blogu zgodnie z Regulaminem, dane Komentującego podane przez niego podczas łączenia z kontem na portalach Facebook, Google, Twitter, Disqus będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Bloga (z wyłączeniem hasła do konta na portalu i adresem e-mail chyba, że polityka portalu stanowi inaczej)
7. Bloger zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Komentującego na Blogu danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Komentującego obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Jeżeli Komentujący umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
9. Bloger oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Odwiedzającym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bloga.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
12. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2017 r.